Architektur

20160820 Hovemeyer Kappishausernstrasse innen 0176
20160820 Hovemeyer Kappishausernstrasse innen 0138
20160707 Hovemeyer Kappishausernstrasse innen 0022
20160618 Hovemeyer Kappishausernstrasse 0030
20160618 Hovemeyer Kappishausernstrasse 0029
20160618 Hovemeyer Kappishausernstrasse 0001
Karcher Birk 0015
Karcher Birk 0013
Karcher Birk 0008
Karcher Birk 0007
Karcher Birk 0003
Karcher Birk 0002
20120527 Architektur 108
20120527 Architektur 104
20120527 Architektur 102
20120527 Architektur 100